Nuevo Blog de Actiformación

lunes, 21 de septiembre de 2015

Contracte Bonificat

El Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge és una modalitat contractual que té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa, és a dir, és un tipus de contracte que combina treball amb formació en el lloc de treball. 
Després de l'última Reforma Laboral desenvolupada en el Reial decret llei 3/2012 de 10 de Febrer, aquest tipus de contracte pateix canvis significatius respecte al seu anterior regulació. Es converteix així en una manera de contractació molt atractiva per als empresaris afavorint la inserció laboral i l'adquisició de formació dels joves. 
ActiFormación, imparteix més de setanta ocupacions en formació teòrica a distància en aquest tipus de contractes. Comptem amb un equip de professors de diferents àmbits laborals seguint l'evolució dels treballadors en formació. Completada la formació, ActiFormación expedirà el corresponent Certificat de Formació Teòrica. La formació pràctica es rebrà en el lloc de treball i serà l'empresa la que emeti el Certificat de Formació Pràctica.

http://www.acticonsulting.cat/index.php/contrato


AUTÒNOMS 


Un autònom pot contractar els fills com a treballadors per compte d'altri si són menors de 30 anys, independentment si conviu amb ell o no, tenint dret a una bonificació del 100% de les quotes. 
També podrà aprofitar-se d'aquesta bonificació, obtinguda a través del contracte de formació, un autònom sense assalariats en la contractació d'un familiar que no convisqui amb ell ni estigui al seu càrrec. 

Dret a la prestació per desocupació 

El treballador tindrà dret a la prestació per atur sempre que: 
No convisqui amb el familiar 
Si conviu amb el familiar, es valoraran dades que provin el temps de prestació de serveis i cotització a la Seguretat Social (treball efectiu, modificació del règim d'afiliació, determinació de parentiu, etc).

característiques 

Edat 
Destinat a majors de 16 anys i menors de 25 anys. Aquest límit s'ampliarà fins als 30 anys mentre que la taxa d'atur del país no se situï per sota del 15%. En el tercer trimestre de 2013 la taxa d'atur se situa en el 26%. 
En el cas de les persones discapacitades no hi haurà límit d'edat. 
Treball - Formació 
En el primer any, la jornada laboral no podrà ser superior al 75% pel que la formació teòrica serà d'un 25%; En el segon i tercer any, la jornada laboral es situarà en el 85% i la formació teòrica del 15%. 
Amb la nova regulació la formació s'adreça exclusivament al lloc de treball desenvolupat. Aquesta formació, té una bonificació del 100% en les assegurances socials.
salari 
La retribució es fixarà en proporció al temps de treball efectiu d'acord amb el que estableix conveni col · lectiu. En cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu. 
El Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2014 queda fixat en 21.51 euros / dia o 645.30 euros / mes (Reial decret 1046/2013, de 27 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2014). 
cotització 
Es tracta d'un contracte econòmic ja que pot tenir reduccions en les quotes a la Seguretat Social del:
100% en petites i mitjanes empreses 
75% en empreses de més de 250 treballadors 
Sempre que el treballador estigui inscrit en l'Oficina d'Ocupació. 
A més, s'aplicarà les limitacions de la Secció I del Capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre. 
En el cas de no poder beneficiar-se de la reducció, la quota a la Seguretat Social és fixa i reduïda de 97,49 €, independentment del salari pagat al treballador. 
Les cotitzacions a la Seguretat Social en un Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge per al 2014 serien: 
Base mínima diària any 2014: 25,10 € 
Base de cotització any 2014 = 25,10 € x 30 dies = 753 euros mensuals. 
Veure article 44 de l'Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener sobre la determinació de les quotes de la cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge.
atur 
Es manté l'acció protectora per desocupació. 
durada 
La durada mínima s'estableix en 1 any i el màxim en 3 anys, modificable per conveni col · lectiu, sense que la mínima pugui ser inferior a sis mesos ni la màxima a tres anys. En el cas d'haver concertat el contracte per una durada inferior a la màxima legal, podrà prorrogar-se fins per dues vegades, sense que la durada de cada pròrroga pot ser inferior a sis mesos i sense que la durada total del contracte s'excedeixi de la durada màxima. 
Les incapacitats temporals, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat interrompran el còmput de la durada del contracte. 
Expirada la durada màxima, el treballador podrà tornar a ser contractat sota un Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge, a la mateixa empresa o en una altra, en una activitat laboral o ocupació diferent.
També es podrà recontractar a un treballador en la mateixa empresa i en la mateixa ocupació quan el lloc de treball corresponent al contracte anterior no hagi estat ocupat per un temps superior a 12 mesos. 
Incentius per transformació 
Les empreses que, a la finalització de la durada inicial del contracte o les pròrrogues, transformin el contracte en indefinit, podran beneficiar-se d'una reducció en les quotes de la Seguretat Social de:1.500 € / any (per a homes) i 1.800 € / any (per a dones), tots dos casos amb una durada de 3 anys. 
Regeixen les limitacions de la Secció I del Capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre.
http://www.acticonsulting.cat/index.php/contrato

PERÍODE DE PROVA

Segons l'article 14 de l'Estatut dels treballadors, es pot concertar per escrit un període de prova, amb subjecció als límits de durada que, si escau, s'estableixin en els convenis col · lectius. Si no hi ha pacte per conveni, la durada del període de prova no podrà excedir de sis mesos per als tècnics titulats, ni de dos mesos per als altres treballadors. A les empreses de menys de vint treballadors el període de prova no podrà excedir de tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats. 

L'empresari i el treballador estan, respectivament, obligats a realitzar les experiències que constitueixin l'objecte de la prova. És nul el pacte que estableixi un període de prova quan el treballador ja ha exercit les miasmes funcions amb anterioritat a l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació. 

Durant el període de prova, el treballador té els drets i obligacions corresponents al lloc de treball que ocupa com si fos de plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral, que podrà produir-se a instància de qualsevol de les parts durant el seu transcurs . Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït el desistiment, el contracte produirà plens efectes i el temps dels serveis prestats en l'antiguitat del treballador a l'empresa. 

Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció o acolliment, que afectin el treballador durant el període de prova, interrompen el còmput del mateix sempre que es produeixi acord entre ambdues parts.


No hay comentarios:

Publicar un comentario